Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İş bu Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”);

 1. ALAS . (“SATICI”)
 2. KULLANICI

Arasında akdedilmiştir. İş bu sözleşme ‘nin amaçları doğrultusunda, ALAS  ve KULLANICI ayrı ayrı “taraf”¸ birlikte ise “taraflar” olarak anılacaktır.

 1. KONU 

İş bu sözleşme ALAS .  “SATICI” tarafından geliştirilmiş olan Akıllı Arşiv Yönetim Sistemi “ALAS  CRM” hizmetinin sözleşme şartlarına uygun olarak “KULLANICI” tarafından satın alınması, kullanılması ve devamı hizmetlerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

 1. TANIMLAR

Ana Sözleşme : İş bu Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesidir.

Satıcı              : ALAS ’ı belirtmektedir.

Kullanıcı        : https://asalcloud.com/account/signup üzerinden kaydolup paket satın alan kişiyi ifade etmektedir.

ALAS  CRM   : https://asalcloud.com üzerinden sağlanan Akıllı Arşiv Yönetim sistemidir.

Site                 : https://asalcloud.com/

İçerik              : Kullanıcı tarafından ALAS  CRM ‘e yüklenmiş olan her türlü içerik.

Fiyatlandırma : https://asalcloud.com/pricing ‘da yayınlanan ücret listesidir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. KULLANICI ’nın, SİTE üzerinden, “Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “DEVAM” seçeneğini tıklaması ile kabul beyanının SATICI ’nın kayıtlarına geçtiği anda SÖZLEŞME hükümleri kabul edilmiş sayılarak SÖZLEŞME yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI da bu beyanı ile işbu SÖZLEŞME ’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME ’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. İş bu SÖZLEŞME ’nin bir tüzel kişi adına kabul edilmesi, ilgili kişinin bu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösterir. SATICI, ilgili kişinin imza yetkisini gösterir evrakı her zaman talep edebilir. İşbu SÖZLEŞME ’nin yetkisiz bir kişi tarafından kabul edilmesi halinde, iş bu SÖZLEŞME ’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.
  3. KULLANICI, ALAS CRM ’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. KULLANICI, ALAS hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu tam ve doğru olarak doldurarak KULLANICI hesabı açmayı ve ALAS  kullanıcı adını ve şifresini girerek, ALAS ’ın sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  5. KULLANICI, ALAS ’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce ALAS şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya SATICI ’ya derhal ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME ’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, iş bu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, KULLANICI tarafından anılan fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda iş bu SÖZLEŞME ’yi derhal haklı sebeple feshedebilir ve her türlü hukuki hakkını saklı tutar.

 

 1. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  2. ALAS ’ın kullanımı için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, KULLANICI tarafından aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması ve KULLANICI ’nın aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:
   1. KULLANICI ’nın ALAS ’ye erişebilmesi için kendi bilgisayarında ve dünyanın herhangi bir yerinde dosyalarına erişebilmesi için kullandığı cihaz internete bağlı olmalıdır. KULLANICI ’nın, hem kişisel bilgisayarında hem de dünyanın herhangi bir yerinde verilerine erişmek maksadıyla kullanacağı bilgisayarda güncel bir internet tarayıcısı yüklü olmalıdır.
   2. KULLANICI, ALAS kullanımı için www.alascloud.com adresinden ulaşılabilecek kullanım talimat ve bilgilendirmelerini okumakla yükümlüdür.
  3. Sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde SATICI ’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve SATICI ’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:
   1. KULLANICI ’nın, ALAS hizmetlerini, kullanım talimat ve bilgilendirmelerinde belirtilen şekillerde kullanmıyor olmasından kaynaklanan sorunlar,
   2. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI ’nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;
   3. KULLANICI ’nın, asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanmamasından ve gerekli bu donanımı kendisinin temin etmemesinden doğan ve doğacak Uygulama/donanım uyuşmazlıkları;
   4. KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;
   5. KULLANICI ’nın kullanmakta olduğu diğer yazılım ve donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle ALAS hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;
   6. KULLANICI ’nın ALAS hizmetini, diğer internet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak ALAS hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;
   7. KULLANICI ’nın işbu SÖZLEŞME ’ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.
  4. SATICI, KULLANICI tarafından ALAS ’ye yüklenen hiçbir İÇERİK ’ten ve/veya İÇERİK ’ler üzerinden gerçekleştirilen hiçbir fiilden sorumlu değildir. SATICI ’nın ALAS ’ye HESAP ve/veya ALT HESAP KULLANICI ’ları tarafından yüklenen İÇERİK ’e, yalnızca KULLANICI ’nın talebi ile bakım ve destek hizmetinin sağlanması için gerekli olan hallerde sınırlı erişim sağlayacaktır.
  5. KULLANICI tarafından ALAS ’ye yüklenen İÇERİK, SATICI ’nın ana sunucusunda saklanmaktadır. Gerekli hallerde SATICI ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir sunucu kurabilecektir.
  6. SÖZLEŞME ’deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI ’ya ALAS hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından SATICI hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  7. KULLANICI, ALAS CRM’i SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, SATICI ’nın söz konusu dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, SATICI ’nın üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı için KULLANICI ’ya rücu edebileceğini ve SATICI ’nın talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. KULLANICI SATICI tarafından kendisine sağlanan hizmetler kapsamında sunulan Bulut Depolama Alanını kullanırken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında VERİ SORUMLUSU olduğunu ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. KULLANICI kendisine sağlanan depolama alanına yükleyeceği kişisel verileri başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuata uygun elde etmiş olduğunu kabul eder. KULLANICI SATICI’nın bu veriler bakımından bir sorumluluğu bulunmadığını, kendisine sağlanan depolama alanının denetiminin tamamen ve sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. KULLANICI ile SATICI arasındaki ticari ilişki kapsamında; KULLANICI Kişisel Veriler ’in hukuka aykırı olarak işlenmesini, aktarılmasını, muhafazasını önleyeceğini ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından erişilmesini engelleyecek şekilde güncel teknolojiye uygun seviyede her türlü idari ve teknik tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. KULLANICI, Kişisel Veriler ‘in işlenmesi faaliyetini, mevzuatta öngörülen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde derhal sona erdirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, Taraflar arasındaki iş ilişkisi kapsamındaki edim ve taahhütlerin ifası için gerekli olan sürenin ve ayrıca ifanın niteliği gereği yasal bir saklama süresi öngörülmüş ise söz konusu yasal saklama sürenin sonuna kadar muhafaza etmeyi ve bu süre sona erdiğinde verileri yok ederek, silerek veya anonimleştirerek veriye erişimi olanaksız kılacağını kabul ve taahhüt eder.
  5. KULLANICI, ilgili kişilerce yapılan başvuru ce Kişisel Verileri Koruma Kurul ‘undan (“Kurul”) gelen sorulara ilişkin olarak derhal SATICI ‘ya haber verecektir. KULLANICI, elinde bulunan tüm bilgi ve belgeler ışığında makul bir süre içerisinde ilgili kişi veya Kurul ‘a cevap verecektir.
  6. İş bu maddedeki hükümlere KULLANICI ‘nın aykırı hareket etmesi halinde KULLANICI; SATICI ‘nın uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Söz konusu zararlar SATICI ‘nın ilk talebinde nakden ve defaten başkaca bir ihtara ve işleme gerek kalmaksızın KULLANICI tarafından karşılanacaktır.
 3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. İş bu Sözleşme hiçbir şekilde SATICI ‘nın fikri mülkiyet haklarını KULLANICI ‘ya devrettiği anlamına gelmez. Başta telif hakları olmak üzere sözleşmeye konu fikri mülkiyet hakları SATICI ‘ya aittir. KULLANICI; SATICI ‘nın fikri mülkiyet haklarını üçüncü şahıslara açıklayamaz, geliştirilemez, satış ve pazarlık konusu yapamaz ve kopya edemez.
  2. SATICI ‘nın ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatinin Müşteri tarafından ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk ihlali gerçekleştiren KULLANICI ‘ya aittir.
  3. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. KULLANICI bu konuda SATICI ‘dan herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen böyle bir durumda SATICI yahut KULLANICI veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, hukuki ve/veya cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalırlarsa, doğacak zarar dahil olmak üzere katlandıkları tüm yaptırımları diğer hakları saklı kalmak kaydıyla KULLANICI ‘ya rücu ederler.
 4. ÜCRET VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
  1. KULLANICI, SATICI tarafından https://asalcloud.com/ ‘da yayınlanan FİYATLANDIRMA üzerinden seçeceği PAKET ile ALAS ‘den faydalanabilecektir.
  2. KULLANICI ihtiyacına göre SİTE ‘de yer verilen paketlerden birini seçmesi sonrası ilgili pakete ilişkin belirlenen ücretleri kabul ettiği dönem kapsamında kredi kartı ile peşinen ödeyecektir. İlgili paket ücreti, KULLANICI ’nın, SİTE ’den yönlendirilen ödeme alt yapısı ile kullanacağı kredi kartından seçilen döneme ilişkin toplam ücret tutarı ile sınırlı olmak üzere tahsil edilecektir. KULLANICI, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.
  3. KULLANICI ’nın satın almış olduğu pakete ilişkin başarılı ödeme gerçekleştirmesi ile beraber üyeliği aktif hale gelecek olup, ALAS ‘yi kullanmaya başlayabilecektir.
  4. KULLANICI tarafından satın alınan paket, aylık ödemeler devam ettiği sürece bir sonraki ay kendiliğinden yenilenecektir.
  5. KULLANICI ‘nın aylık ödemelerinde aksaklık olması durumunda aksaklığın meydana geldiği tarihten itibaren ALAS ‘ye KULLANICI tarafından erişimi engellenecek olup, ALAS ‘ye yüklemiş olduğu veriler 30 günlük süre boyunca sunucularda saklanacaktır. 30 günlük sürenin sonunda ödeme yapılmaması durumunda KULLANICI ‘nın verileri sunucudan kalıcı olarak silinecektir.

 

 1. İPTAL VE ÜYELİK SONLANDIRMA PROSEDÜRÜ
  1. KULLANICI, satın aldığı üyeliğinin iptal edilmesi istediği yöndeki talebini ilettiği durumda ve ilgili talebin SATICI ‘ya ulaştığı tarihten itibaren satın almış olduğu dönem sonunda üyeliği iptal edilecektir.
  2. KULLANICI ‘nın hesabı satın almış olduğu dönem sonuna kadar aktif olacak olup, ALAS ‘ye yüklemiş olduğu veriler ilgili dönem sonuna kadar sunucularda ulaşabilir halde saklanacaktır.
  3. KULLANICI ‘nın üyeliğini sonlandırdığı dönem sonunda yeni bir üyelik almaması ya da mevcut üyeliği yenilememesi durumunda KULLANICI ‘nın verileri sunucudan kalıcı olarak silinecektir.
  4. KULLANICI ‘nın satın almış olduğu döneme ilişkin sunucu alanı KULLANICI HESABI ‘na özgülenmiş olduğundan iptal talebinin iletilmesi sonucu satıcıya ödemiş olduğu dönem ücretine ilişkin iade yapılmayacaktır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme ’den kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu SÖZLEŞME ’nin KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanması durumunda KULLANICI, SÖZLEŞME ’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME bahsi geçen onay işlemi ile beraber ödemenin yapılması akabinde yürürlüğe girecektir.